Oblačno
 • 14 °C
 • Oblačno
Reported on:
11. December 2017 - 23:30

080 28 82

Finančni najem

Kaj je finančni najem?

Je način financiranja uporabe predmeta pogodbe za daljše časovno obdobje, oziroma za daljši del njegove življenjske dobe. Najemojemalec ima pravico do uporabe predmeta pogodbe, najemodajalec - Energetika Ljubljana pa na njem obdrži lastninsko pravico. Po izteku pogodbe in po plačilu zadnjega obroka se lastninska pravica običajno prenese na najemojemalca.

Komu je namenjen?

Finančni najem je namenjen lastnikom, ki ukinjajo lasten vir ogrevanja na trdo ali tekoče gorivo, utekočinjeni naftni plin ali električno energijo in ki so lastniki (ali njihovi najožji družinski člani) obstoječe stavbe oziroma stanovanjske enote, ki se priključuje na plinovodno, vročevodno ali parovodno omrežje in/ali lastnikom stavb, ki obnavljajo obstoječe naprave priključene na distribucijsko omrežje Energetike Ljubljana.

Kaj lahko gradite oz. obnovite?

S finančnim najemom je mogoče pri priključitvi na distribucijski sistem Energetike Ljubljana graditi ali pri že priključenih stavbah obnoviti naslednje naprave:

1. Sistem daljinskega ogrevanja:

 • priključni vročevod
 • toplotno postajo.

2. Sistem distribucije zemeljskega plina:

 • priključni plinovod (za gradnjo ali obnovo priključka in notranje plinske napeljave s plinskim kotlom nazivne moči večje od 50 kW)
 • notranjo plinsko napeljavo vključno s plinskim kotlom in odvodom dimnih plinov.

Poleg samih toplotnih naprav so lahko v finančni najem vključene tudi ostale storitve, ki so potrebne za izvedbo del: priprava projektne dokumentacije za te naprave, nadzor, pridobitev upravne dokumentacije ter vris naprav v kataster.

Postopek

Na osnovi vaše pisne vloge s podatki o stavbi in njenih lastnikih ter ogleda stavbe s strani našega strokovnjaka, vam bomo:

 • pripravili rešitev,
 • podali okvirno oceno stroškov za izvedbo investicije,
 • vas seznanili s pogoji sklenitve finančnega najema za izvedbo investicije,
 • odplačevanje investicije s finančnim najemom je mogoče do največ 10 let, v primeru izbire Paketa za ogrevanje z zemeljskim plinom do največ 7 let,
 • vrednost naprav in s tem mesečna najemnina se revalorizira z rastjo indeksa cen življenskih potrebščin.

Odločitev o sklenitivi pogodbe o finančnem najemu za izvedbo del in naprav za prve priključitve, še bolj pa za obnovo naprav, bo Energetika Ljubljana obravnavala posamično in v okviru planiranih razpoložljivih finančnih sredstev v letnih poslovnih načrtih.

Več informacij

 • Prodajna služba (ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana)
 • tel. št.: 01/ 5889 545 (sistem daljinskega ogrevanja) ali 01/ 5889 224 (sistem distribucije zemeljskega plina)
 • info@energetika-lj.si

 

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj