Jasno
 • 3 °C
 • Jasno
Reported on:
18. Januar 2018 - 11:30

080 28 82

Toplota

Kako Energetika Ljubljana vzdržuje toplotne postaje?

Vzdrževanje vršimo na osnovi pogodbe o vzdrževanju z vsemi odjemalci na toplotni postaji. Vzdrževanje obsega dva sklopa dejavnosti, in sicer:

 • dela, ki jih je potrebno opraviti vsako leto:
  • vklop in izklop toplotne postaje;
  • čiščenje lovilnikov nesnage in nastavitev pretoka v toplotni postaji;
  • preizkušanje funkcionalnosti vseh naprav v toplotni postaji;
  • pisno svetovanje odjemalcu glede rednega vzdrževanja in morebitnih potrebnih zamenjav iztrošene opreme.
 • izredna dela, ki jih ni možno predvideti in časovno opredeliti:
  • ugotavljanje vzroka motnje obratovanja toplotne postaje in svetovanje glede odprave motenj;
  • odprava motnje v delovanju toplotne postaje;
  • spremembe nastavitev parametrov v toplotni postaji po želji odjemalca
  • vzdrževanje naprave za preprečevanje izločanja vodnega kamna v sistemih za pripravo tople vode
  • redna vzdrževalna dela, ki se opravijo po zaključku ogrevalne sezone
Kaj je namen vzdrževanja toplotnih postaj?
 • Zagotoviti nemoteno obratovanje z rednim tekočim vzdrževanjem naprav;
 • kontrolo in preizkušanje funkcionalnosti naprav v toplotni postaji, ki ga opravimo enkrat letno in stanje naprav vpišemo v obratovalno dokumentacijo, ki se nahaja v toplotni postaji;
 • v smislu preventivnega vzdrževanja elementov toplotne postaje pregledamo vgrajeno opremo in svetujemo glede zamenjave iztrošene opreme;
 • pravočasno obveščati odjemalce o potrebnih večjih vzdrževalnih ali investicijskih delih;
 • nemudoma ugotoviti vzrok napake pri dobavi toplotne energije in odpraviti napako v najkrajšem možnem času;
 • zagotoviti racionalno izkoriščanje energije.
Kdo vzdržuje toplotne postaje?

Toplotne postaje vzdržuje  tudi Energetika Ljubljana, s katero lahko sklenete pogodbo o mesečnih pavšalih, ki vključuje redne preglede toplotne postaje.

Kontaktna oseba:

Vojko Pucihar
T: 01/ 588 95 47, M: 051/ 311 147

Kako pridem do priklopa na vročevodno omrežje?
Menjava vodomerov s toplotnimi števci v toplotni postaji?

S spremembo Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2012, v nadaljevanju: Splošni pogoji) se je 8.12.2012 spremenil način obračuna sanitarne tople vode (STV), ki se meri posredno z vodomerom v toplotni postaji.

 

Splošni pogoji določajo obvezno zamenjavo vodomerov s toplotnimi števci najkasneje do 1.10.2015, kar je skladno z določili Energetskega zakona. Do takrat veljajo tudi vrednosti prikazane v spodnjem izračunu, po tem datumu pa se spremenijo.

 

V prehodnem obdobju je Energetika Ljubljana, z upoštevanjem cirkulacijskih izgub v ceni tople vode v višini 40 %, izenačila pogoje odjema toplote za pripravo STV za odjemalce z vodomeri in odjemalce s toplotnimi števci.

Z menjavo vodomerov s toplotnimi števci se spreminja način obračuna porabljene toplote.

Obstoječ način obračuna je obračunal toploto preko posrednega merjenja m3 porabljene vode z vodomerom.

Nov način obračuna pa upošteva količine porabljene toplote izražene v MWh.

Porabo toplote v MWh izračunavamo po enačbi: Q= 1.68 x V x (Qtv - 10).

kjer je:

Q =         toplota za ogrevanje sanitarne tople vode (kWh)

V =         z vodomerom izmerjeni volumen sanitarne tople vode

Qtv =       izmerjena ali ocenjena srednja temperatura sanitarne tople vode (st. C).

Poenostavljeno lahko porabo toplote v MWh izračunamo tudi: Q= Fp x V.

kjer je:

Q =         toplota za ogrevanje sanitarne tople vode (kWh)

V =         z vodomerom izmerjeni volumen sanitarne tople vode

Fp =       faktor preračuna, ki znaša 0,084

 

Ceniki so objavljeni na naši spletni strani www.energetika-lj.si.

Koliko stopinj mora imeti vroča voda, ki jo uporabljamo za pomivanje posode ali nego?

Z upoštevanjem veljavne zakonodaje s področja pitne vode, kot tudi priporočil Inštituta za varstvo zdravja v JP Energetika Ljubljana priporočamo, da se sanitarna topla voda ogreva na 55-60 stopinj Celzija. Z namenom preprečevanja pojava legionele v sistemih priprave sanitarne tople vode je obvezna tudi uporaba elektronskega regulatorja, ki ima vgrajeno funkcijo občasne avtomatske termične dezinfekcije sistema.