Pretežno oblačno, rosenje
 • 13 °C
 • Pretežno oblačno, rosenje
Reported on:
11. December 2017 - 23:00

080 28 82

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv družbe: 
Naziv organa: ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.
Sedež: Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Enota TE-TOL: Toplarniška ulica 19, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/5889 000, 01/5875 200 (enota TE-TOL)
Telefax: 01/5889 109, 01/5875 219 (enota TE-TOL)
Klicni center: 080 2882
E-pošta: info@energetika-lj.si
Spletna stran:

www.energetika-lj.si

www.bivanjudajemoutrip.si

Mobilni portal: m.te-tol.si

 

Odgovorna oseba: 
Samo Lozej, direktor
Datum prve objave kataloga: 
22. Julij 2004
Datum zadnje spremembe: 
31. December 2016
2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe
Kratek opis delovnega področja družbe: 
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: 

Vodstvo

Direktor družbe Samo Lozej, Verovškova ulica 62
Namestnik direktorja Srečko Trunkelj, Verovškova ulica 62
Tehnični direktor dr. Marko Agrež, enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19

Urad direktorja

 • Okolje in kakovost: vodja Irena Debeljak, enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19
 • Laboratorij za goriva in kontrolo vod: vodja Mateja Notar, enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19
 • Odnosi z javnostmi: vodja Doris Kukovičič, enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19
 • Varstvo pri delu in požarno varstvo: vodja Marjan Knez, enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19

Razvoj
Direktor sektorja Herman Janež, enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19

Logistika
Direktor sektorja Tomaž Vetrih, Verovškova ulica 62

 • Javna naročila: vodja Jožica Jazbinšek, enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19
 • Nabava in oskrba: vodja Brigita Zorec, enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19
 • Notranje storitve: vodja Ana Černota, Verovškova ulica 62
 • Varnostni sistem: vodja Domen Pirkmajer, enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19

Sektor za proizvodnjo
Direktor sektorja Igor Bole, enota TE-TOL, Toplarniška ulica 62

 • Služba za obratovanje TE-TOL: vodja Štefan Šimunič, enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19
 • Služba za obratovanje TOŠ: vodja Branko Zalaznik, Verovškova ulica 62
 • Energetsko-analistka služba: vodja Primož Gostinčar, enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19

Sektor za vzdrževanje
Direktor sektorja Stanislav Menart, enota TE-TOL, Toplarniška ulica 62

 • Služba za strojno vzdrževanje: vodja Boštjan Krašovec, enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19
 • Služba za vzdrževanje TOŠ: vodja Robert Pobežin, Verovškova ulica 62
 • Služba za elektro vzdrževanje: vodja Mitja Jakop, enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19
 • Služba za avtomatizacijo, regulacije in meritve: vodja Marjan Hočevar, enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19
 • Služba za gradbeno vzdrževanje: vodja Franek Banovec, enota TE-TOL, Toplarniška ulica 19

Sektor za procesno vodenje
Direktor sektorja Primož Škerl, Verovškova ulica 62

 • Služba za procesno vodenje: Verovškova ulica 62
 • Služba za procesno informatiko: vodja Mojmir Debeljak, Verovškova ulica 62

Sektor za distribucijo toplote
Direktor sektorja Primož Matičič, Verovškova ulica 62

 • Distribucijska služba: vodja Bojan Dobrovnik, Verovškova ulica 62
 • Služba za sistemske meritve in kontrolo: vodja Marko Cimerman, Verovškova ulica 62
 • Laboratorij za toplotne števce: vodja Igor Poljak, Verovškova ulica 62
 • Služba za vzdrževanje omrežja: vodja Branimir Zorjan, Verovškova ulica 62

Sektor za distribucijo plina
Direktor sektorja Zoran Kibarovski, Verovškova ulica 62

 • Distribucijska služba: vodja Igor Benedičič, Verovškova ulica 62
 • Služba za sistemske storitve: vodja Branko Forjanič, Verovškova ulica 62
 • Služba za sistemsko kontrolo in vzdrževanje regulacijskih postaj: vodja Karel Jeršin, Verovškova ulica 70
 • Služba za notranje inštalacije: vodja Janez Gruden, Verovškova 62
 • Laboratorij za merilno tehniko: vodja Marko Butala, Verovškova ulica 62

Sektor za inženiring
Direktor sektorja Srečko Trunkelj, Verovškova ulica 62

 • Služba za projektiranje: Verovškova ulica 62
 • Služba za nepremičnine in pripravo investicij: vodja Andrej Štrakl, Verovškova ulica 62
 • Služba za investicije: vodja Dušan Hrib, Verovškova ulica 62
 • Katastrska služba: vodja Mihael Kuzmič, Verovškova ulica 62

Sektor za trženje
Direktorica sektorja Diana Horvat, Verovškova ulica 62

 • Prodajna služba: vodja Darko Donko, Verovškova ulica 62
 • Služba za soglasja: vodja Boštjan Kuzman, Verovškova ulica 62
 • Služba za obračun: vodja Maja Plohl Cedilnik, Verovškova ulica 62

 

Število zaposlenih (na dan 31. 12. 2016): 588
 

Organigram družbe: 
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Kontaktni podatki uradne osebe: 

Samo Lozej, direktor
Energetika Ljubljana, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

 

 

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja družbe
Državni predpisi: 

Seznam zakonov

Zakonodaja, pomembna za izvajanje dejavnosti družbe Energetika Ljubljana, je zbrana na: http://www.energetika-lj.si/zakonodaja

OPOZORILO: Za neuradno prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni pripomoček, organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Pomembnješi podzakonski predpisi:

Akti družbe

OPOZORILO: Za neuradno prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni pripomoček, organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Povezave na registre predpisov

2.č Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov: 

Družba z navedenim trenutno ne razpolaga.

2.d Seznam strateških, programskih idr. dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: 
2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi družba: 

Seznam vrst uradnih postopkov

Vrste postopkov:

Družba kot oseba javnega prava pri javnem naročanju postopa po zakonodaji na področju javnih naročil.

Po pooblastilu javnega podjetja sodeluje JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., v postopku sodne izvršbe v skladu z zakonodajo s področja izvršbe in zavarovanja.

Družba odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja po postopku, ki ga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in pri pisni zahtevi za vprašanja, ki niso urejena z navedenim zakonom, Zakon o splošnem upravnem postopku.

Družba postopa tudi na podlagi Zakona o medijih.

 

Cenik - povezava na spletne strani Energetike Ljubljana: www.energetika-lj.si in www.bivanjudajemoutrip.si

2.f Seznam javnih evidenc
Seznam javnih evidenc: 

Družba ne upravlja z javnimi evidencami.

 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: 

Organ vodi zbirko podatkov o odjemnih mestih, odjemalcih, porabi, obračunu in plačilih toplote ter predpisane zbirke osebnih podatkov zaposlenih.

Skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov, se zbirke podatkov vodijo v registru informacijskega pooblaščenca.

 

 

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: 

Splošne informacije o dostopu do IJZ

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do IJZ

Priprava kataloga IJZ izhaja iz dejstva, da morajo uporabniki, da bi lažje uresničili svoje pravice po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, imeti jasen vpogled v organizacijo in njeno delovno področje, z jasnimi informacijami o vsebinskih sklopih IJZ, ki jim ga organizacija posreduje.

Katalog IJZ je obsežen in pogosto spremenljiv dokument, zato se daje prednost elektronski objavi, ki pa mora zaradi obstoja digitalne ločnice omogočati tudi izpis v fizični obliki. Elektronski katalog IJZ omogoča tudi prednost neposredne povezave na posamezne dokumente, kar uporabnikom omogoča enostaven in učinkovit dostop do posameznih IJZ, organizacije pa razbremeni ročnega posredovanja zahtevanih informacij po katalogu.

Več o izvrševanju pravic v zvezi z dostopom do IJZ najdete na spletnem naslovu Informacijski pooblaščenec

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi IJZ

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja na podlagi 11. člena, petega odstavka 25. člena, 35. člena in šestega odstavka 37. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 24/16. Čistopis zakona in uredbe je dosegljiv na spletnih straneh pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja.

4. Stroškovnik
Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: 

Stroške posredovanja informacij, enotni stroškovnik in način plačila stroškov določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 16 do 18.

Za posredovanje informacij lahko družba prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

5. Ponovna uporaba informacij javnega značaja
Ponovna uporaba informacij javnega značaja: 

Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe je določeno v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 20 do 26.

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov: 

.

 • Informacije o možnostih priključitve na omrežji daljinskega ogrevanja in omrežje oskrbe z zemeljskim plinom
 • Izdajanje soglasij
 • Informacije o cenah
 • Načrti in razvoj
1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj